Меню
Профил
Език

Категории

Искане за коригиране / изтриване / ограничаване на обработването на лични данни

Искане за коригиране / изтриване / ограничаване на обработването на лични данни

в съответствие с чл. 16, чл. 17 и чл. 18 от ОРЗД

 

От:

 

Три имена:

 

Телефон за връзка:

 

E- mail:

 

 

До:

 

Наименование:

„Адони“ ООД

ЕИК:

115646476

Седалище и адрес на управление:

гр. Пловдив, ул. „Никола Козлев“ № 2

Телефон:

0888502051

Уебсайт:

www.kasida.bg

Управител:

Донка Гърдева

 

 

            Моля, на основание чл. 16 / чл. 17 / чл. 18 от ОРЗД да коригирате / изтриете / ограничите обработването на следните мои лични данни от Вашите бази данни на хартиен или технически носител:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            Причините за това са:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

* Декларирам, че ми е известно, че Администраторите запазват правото си да откажат коригиране / изтриване / ограничаване на личните ми данни, когато обработването е необходимо за:

1. упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

2. изпълнение на законово задължение, както и за изпълнение на задача от обществен интерес или упражняване на официални правомощия;

3. целите на общественото здраве в обществен интерес;

4. целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели ;

5. установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

 

В случай, че искането Ви не бъде изпълнено без основание или имате съмнения относно законосъобразността на обработването на Вашите лични данни, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните за територията на Република България. Адресът на Комисията за защита на личните данни е гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 

 

Дата: .....................                                                                           Подпис: ............................